Paac Prezydencki, 2018 03 14 (3.14...)    ok. 80 zdj 2014 03 14 (AW) foto Kancelaria Home

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Foto: Lucyna (moim Canonem 6D)
27

Foto: Lucyna
74

Foto: Lucyna
75

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Foto: Kancelaria Prezydenta RP; KSA_2773.jpg

Foto: Kancelaria Prezydenta RP; KSA_2848.jpg

57

Foto: Kancelaria Prezydenta RP; KSD_5262.jpg

58

Foto: Kancelaria Prezydenta RP; KSA_3049.jpg

Foto: Kancelaria Prezydenta RP; KSA_3152.jpg

Foto: Kancelaria Prezydenta RP; KSD_5674.jpg

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Foto: Lucyna
76

Autofoto
77
78

Home