Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Autor: Jacek Kocurek, publikacja: 07.11.2023, aktualizacja: 09.11.2023. Link do źródłowej strony

Zmarł prof. dr hab. inż. Wincenty Turek

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 listopada 2023 roku zmarł

Ś.P.

Prof. dr hab. inż. Wincenty Turek

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Chemicznego

Politechniki Śląskiej

Odszedł od nas wieloletni pracownik Wydziału Chemicznego, z którym związał całe swoje życie zawodowe. Na Wydziale tym zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej.

Aktywnie działał w stowarzyszeniach branżowych – w Polskim Towarzystwie Chemicznym, w Polskim Klubie Katalizy. Ceniony przez studentów jako wykładowca o olbrzymiej wiedzy i bardzo specyficznym, rozpoznawalnym przez wszystkich głosie. Był autorem wielu podręczników akademickich i publikacji naukowych oraz współtwórcą licznych patentów krajowych i zagranicznych.

Odszedł człowiek niezmiernie prawy, znajdujący zawsze czas na wysłuchanie opinii innych.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek życzliwy dla swoich współpracowników i nadzwyczaj pracowity, o wielkim talencie dydaktycznym, głęboko oddany sprawom społeczności akademickiej.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 10 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Kościele Chrystusa Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei 31. Po mszy pogrzeb na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

Krótka notka biograficzna

Prof. dr hab. inż. Wincenty TUREK, Politechnika Śląska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Zakres działalności badawczej: kinetyka chemiczna, kataliza reakcji utleniania na katalizatortach tlenkowych, fizykochemiczne właściwości ciał stałych, adsorpcja, właściwości powierzchni ciał stałych.

Zawód: inżynier chemik.

Urodził się w Porębie koło Zawiercia w dniu 09.09.1941 r.

W roku 1958 ukończył naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu. W latach 1958 - 1963 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1966 – 1972 odbył zaoczne (sześcioletnie) studia z matematyki na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1963 roku asystent a od roku 1965 starszy asystent na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. W 1972 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy pt.: Elektrobalistyczna elektryzacja a aktywność katalityczna tlenkowych katalizatorów półprzewodnikowych. W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego po kolokwium i przyjęciu rozprawy pt.: Badania wpływu właściwości powierzchni katalizatorów tlenkowych na selektywność i kinetykę reakcji utleniania wybranych związków organicznych.

Od roku 2004 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lipca 2011 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Przez wiele lat był opiekunem grup i opiekunem ruku studentów na Wydziale Chemicznym. Był członkiem Wydziałowej Komisji Nagród, pełnomocnikiem Dziekana d/s BHP i OP, członkiem Wydziałowej Komisji d/s Utylizacji Odczynników. Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Pol. Śl.

Jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemicznym Pol. Śl., na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Pol. Śl., na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony środowiska Filii Pol. Łódzkiej w Bielsku-Białej, na Studiach Podyplomowych w Kędzierzynie-Koźlu i na Studiach Wieczorowych w Oświęcimiu. Prowadził wykłady z chemii fizycznej, z krystalochemii, z kinetyki chemicznej i katalizy, korozja a środowisko. Prowadził wykłady dla doktorantów, seminaria dyplomowe, laboratoria i ćwiczenia rachunkowe. Wypromował 28 magistrów inżynierów oraz 5 doktorów nauk technicznych. Był recenzentem 15 rozpraw doktorskich. Dwukrotnie został wyróżniony, w konkursie organizowanym przez studentów, jako najlepszy wykładowca na Wydziale Chemicznym. Wyniki badań (referaty i postery) prezentował 219 razy na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji 15 projektów badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich. Wykonał kilka prac badawczych dla zakładów przemysłowych. Jest współautorem 5 podręczników i 10 skryptów dla studentów oraz 116 publikacji naukowych w tym 56 w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Współtwórca 11 patentów krajowych i zagranicznych. Otrzymał kilkadziesiąt Nagród Rektora Pol. Śl., za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i członkiem Polskiego Klubu Katalizy. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej. Jest podporucznikiem rezerwy WP.