Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
GEOINFORMATYKA semestr letni 2022

RP zależność, Wikipedia regresjax=rnorm(100); r=0.9; y=r*x+(1-r^2)*rnorm(100); plot(x,y)
f=data.frame(y,x); lm(formula = y ~ x, data = f); summary(reg)

Używane formuły Excela


=LOS()

=ROZKŁ.DWUM(3;10;1/6;FAŁSZ)    - prawdopodobieństwo otrzymania w dziesięciu rzutach kostką dokładnie trzech szóstek

=LICZ.JEŻELI(A1:A100;">0.5")    - liczba wystąpień (w kolumnie A) liczb większych od 0.5
=LICZ.JEŻELI(A$1:A$100;">"&B1)    - wersja z adresem, tak robi się histogram

=LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()-6    - rozkład normalny unormowany N(0,1)
=(LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()+LOS()-3)*PIERWIASTEK(2)    - trochę krótsza wersja

=ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(LOS())    - rozkład normalny unormowany N(0,1), właściwa wersja (S - skumulowany, ODWR - odwrotna funkcja)

 

Używane formuły R

x=runif(1000)    - generuje wektor 1000 liczb losowych równomiernych (0,1) i wpisuje go do zmiennej x

hist(x)    - rysuje histogram liczb x

y=runif(1000); hist(x+y)    - tak otrzymujemy rozkład trójkątny

x=rnorm(1000)    - generuje wektor 1000 liczb losowych normalnych N(0,1) i wpisuje go do zmiennej x

sum(x>3)    - liczy ile liczb jest >3 (0.27%/2*1000=13.5)