Statystyka Analiza danych, semestr letni 2022

Wykład 10 czerwca Testowanie hipotez 2, repetytorium

Moc testu, test t, χ2, Kołmogorowa-Smirnowa

Wykład 3 czerwca STATISTICA

Wykład 27 maja Testowanie hipotez statystycznych

Błędy I i II rodzaju, prawdopodobieństwa α i β

Test Z - najprostszy test parametru

Wykład 13 maja Zależność c.d.

Uzupełnienie poprzedniego wykładu: 4 parametry i 5-ty parametr
Kurtoza wektora x w R: m=mean(x); k=sum((x-m)^4)/sum((x-m)^2)^2*length(x)-3

Wielowymiarowy rozkład normalny

Minimum kwadratów, regresja liniowa

Wykład 6 maja Zależność

Dwuwymiarowy rozkład normalny, korelacja

Wykład 29 kwietnia różne inne rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkład wykładniczy, χ2 - chi kwadrat, Γ - gamma

Rozkład wariancji, sigma wariancji, rozkład t Studenta

Wykład 22 kwietnia suma zmiennych losowych

Suma zmiennych normalnych Wikipedia (ang.), convolution of two functions WolframAlpha 2 razy: e^(-0.5*x^2)

Rozkład średniej, sigma średniej

Suma dwunastu zmiennych równomiernych (0,1); LOS

Suma N rzutów monetą, wariancja rozkładu dwumianowego

Wykład 8 kwietnia

Momenty (rachunek prawdopodobieństwa). Wikipedia, Wykład 2020, wartość oczekiwana i wariancja rozkładów: normalnego, równomiernego, rzutu monetą i dwumianowego oraz Poissona

Estymatory (statystyka). Estymacja, średnia, Odchylenie standardowe, Wykład 2020

 

R

replicate(10,mean(rnorm(100)))      curve(dnorm,-4,4)      hist(runif(1e3)+runif(1e3))

binom, chisq, gamma, exp